Att lösa problemet med hur vi för närvarande organiserar oss

I dagens samhälle har de flesta beslutsstrukturer hamnat i korruption, antingen på grund av personliga intressen inom strukturerna eller genom påtryckningar utifrån. Detta gäller vår demokrati i helhet samt enskilda partier, icke-statliga organisationer, ideella organisationer och så vidare. Detta är ett problem som är inneboende i vårt sätt att organisera oss, där de dominerande människorna lätt kan ta över kontrollen över gruppen. Det är möjligt att använda fraktala strukturer för att ändra detta genom att organisera medlemmarna inom varje organisation så att de kan uttrycka åsikter från sina medlemmar på ett enat sätt. På så vis kan vi skapa en öppen medlemsstruktur för att stödja organisationen i beslutsfattandet och andra uppgifter. Till exempel kan vi titta på välgörenhetsorganisationer som samlar in pengar för en sak. I många fall finner vi att dessa organisationer, även, eller särskilt de större och välkända tar många gånger resurser och använder dem för privata intressen. Detta kan pågå under en lång tid eftersom medlemmarna endast har begränsad insikt i ledningens agerande. Organisationen har vanligtvis en liten central kärna av inflytelserika personer som fattar beslut, så det finns lite som medlemmarna kan göra för att förstå eller ändra det inre arbetet i organisationen.

En fraktal organisation är särskilt bra för organisationer utan en traditionell hierarki, men den kan också arbeta tillsammans med en traditionell hierarki för att öka engagemang, deltagande och ansvar på alla nivåer i organisationen. Om medlemmarna i organisationen har möjligheten att delta i en fraktal struktur, kan denna struktur ta på sig ansvaret att överse flödet av pengar, de beslut som organisationen tar och resultatet av dess handlingar. Medlemmarna kan också diskutera hur de skulle vilja se hur de insamlade pengarna används och presentera sina idéer för ledningen av organisationen. Detta skulle sätta ett positivt tryck på organisationen och skapa öppenhet. I många fall kommer detta att vara allt som krävs för att organisationen ska ta sina medlemmar på allvar och börja agera enligt medlemmarnas önskemål.

Om organisationen inte vill följa råden från medlemmarnas fraktala struktur kanske de beslutar att flytta sitt stöd till en annan välgörenhet eller att bilda sin egen välgörenhet för att utföra uppgifterna mer effektivt och utan korruption. Processen är mycket lik vad traditionella fackföreningar var utformade för att göra, men eftersom fackföreningarna inte hade ett bra sätt att organisera sig, föll de i samma härskarstrukturer vartefter tiden passerade.

Fraktala strukturer är nyckeln till att skapa förändringar i dagens samhälle. Fraktala strukturer är lätta att skapa, snabba att arbeta med och effektiva att agera inom. De kan arbeta sida vid sida med traditionella organisationer och med tiden ersätta de gamla systemet eftersom fördelarna med fraktala strukturer kommer att visa sig vara stora för både medlemmarna och organisationens totala framgång.

Vad är problemet med vårt nuvarande sätt att organisera?

Ett vanligt problem med beslutsfattandet är att få många engagerade. Detta kan vara speciellt svårt när grupperna börjar bli större. När fler människor går med i gruppen så ökar komplexiteten och det tar längre och längre tid för alla att kunna tala. Gruppen skapar naturligt en hierarki för att klara av den nya utmaningen och fortsätta att vara effektiv. De naturliga ledarna i gruppen står upp, höjer rösten och tar sig an diskussionen, medan de flesta andra tar en mindre aktiv roll och i många fall böjer sig med att välja att stödja en av de självutnämnda ledarna. I dagens samhälle har de människor som ser sig själva som ledare ofta många negativa drag som att vara egocentriska och dominerande. Detta leder till en mycket dålig organisation och vad jag kallar en härskarstruktur.

De flesta människor kommer att acceptera dåliga ledare och fortsätta att arbeta ineffektivt och med liten framgång. Anledningen till att människor accepterar detta finns att förstå i grundläggande gruppsykologi. Att vara accepterad i grupp har länge varit individens viktigaste behov. Om du bor i en liten stam kan du inte riskera att utvisas och lämnas till din eget öde, eftersom det skulle vara ett stort hot mot ditt liv. Du skulle göra allt för att stanna i gruppen. Det skulle vara säkrare att stanna i en grupp som du inte känner dig ansluten till än att lämna den. Dessa grundläggande mekanismer är fortfarande aktiva inom oss och det är så människor kan fortsätta att stödja maktlystna människor även när den ledaren inte delar den större gruppens ideal. Många människor kommer instinktivt stödja den ledare som ger intryck av att vara den starkaste och därmed det säkraste alternativet, utan att egentligen utvärdera vad den personen står för eller tror på. Många människor kommer även omedvetet börja anpassa sin egen tro för att matcha den större gruppen för att passa in ännu bättre. För att säga vad du tycker i gruppen måste du utmana ledarna. Du måste vara villig och våga höja din egen röst och riskerar att bli föremål för attacker av andra ledarfigurer och deras anhängare.

Ett sätt att undvika att en styrande struktur etableras är att ha en platt beslutsprocess. Detta kan uppnås genom att fatta beslut i en cirkel där alla kan prata en i taget. Problemet här är att det tar längre och längre tid ju fler människor du har. Många människor blir trötta och tappar fokus. Även om du har möjlighet att tala så kommer många inte att känna sig bekväma att använda cirkelns tid, medan andra inte kommer att kunna respektera tiden och fortsätta att prata även om de inte har något att säga. Ofta kommer denna typ av möten aldrig in i en produktiv fas och passar bättre för små grupper.

Hur fungerar den dynamiska fraktala organisationen?

Optimal gruppstorlek

I fraktala strukturer är det viktigaste att begränsa gruppstorleken till att förbli liten. I en liten grupp kommer alla att känna sig mer bekväma. Alla kommer att ha tid att tala och det blir lättare att lyssna på alla. Med tiden kommer en känsla av intimitet och tillit naturligtvis att infalla. Detta skapar en god arbetsmiljö och stort stöd för individuell tillväxt. Du kan använda gruppen som en stödjande struktur där ni kan coacha och hjälpa varandra med er personliga utveckling.

Forskning visar att om man mäter effektiviteten av olika gruppstorlekar, verkar den optimala gruppstorleken vara fem till sju personer. I denna storleksgrupp finns det en hög nivå av kombinerad kunskap och samtidigt en låg komplexitet. Genom att lägga till ytterligare medlemmar kommer ni inte att avsevärt förbättra den totala mängden kunskap. Ytterligare medlemmar kommer dock att avsevärt öka problemen med beslutsfattande, eftersom antalet möjliga sociala interaktioner ökar snabbt.

I en grupp av liten storlek så kommer en person som vill kontrollera eller manipulera gruppen lättare upptäckas och hanteras. I en större grupp kan en maktivrig person få stort stöd medan han i en liten grupp inte kommer att väljas ut för att leda viktiga uppgifter.

Optimalt sätt att ansluta många grupper

Ett viktigt inslag i fraktaler är deras självlikhet, vilket innebär att de mindre delarna har liknande attribut som den större helheten. De enskilda delarna arbetar tillsammans för det gemensamma resultatet. De är oberoende, samarbetar med varandra samtidigt som de förblir på låg komplexitet. Fraktala system är lätta att skala upp till alla storlekar. I naturen finns fraktaler överallt. I blommor och träd och i levande organismer som nervsystemet eller immunsystemet. Denna typ av fraktala system kan tillämpas på ett kollektiv, en ekonomi eller till och med ett helt samhälle.

För att kombinera effektiviteten i den lilla gruppen med kraften i en större organisation så går alla grupper tillsammans. Lösningen är en dynamisk fraktal organisationsmodell. Fraktalstrukturerna utnyttjar fördelarna med den lilla gruppstorleken och skalbarheten hos en fraktal design för att ansluta de enskilda grupperna.

En fraktal struktur skapas genom att dela upp hela gruppen av medlemmar i mindre grupper om sex personer vardera. Varje grupp kommer att diskutera de aktuella frågorna på egen hand och sammanställa en kort sammanfattning av idéer sorterade efter vikt. För att samarbeta mellan grupperna så väljs en representant från varje grupp ut, baserat på röstning inom gruppen. Sex representanter från sex olika grupper kommer då att skapa en ny cirkel. Den behåller den optimala gruppstorleken men nu förbinder de sex grupper med totalt 36 medlemmar.

Processen att diskutera frågorna kommer sedan att fortsätta i den nya högre cirkeln där representanterna kommer att förklara de idéer som skrivits ner från sitt tidigare möte. Varje representant kommer också att ha tillgång till de enskilda gruppmedlemmarna i sin tidigare grupp med följdfrågor för att förtydliga och fördjupa de propositioner som gjorts. Processen kommer att fortsätta på samma sätt som i den första gruppen och återigen kommer idéerna att sammanställas och en ny representant kommer att väljas. Detta fortsätter sedan på samma sätt tills alla medlemmar är anslutna.

Den fraktala karaktären i detta kommer att vara helt skalbar till mycket stora storlekar samtidigt som du använder samma processflöde och intima gruppstorlek. Att hantera en grupp på 36 personer kommer att vara nästan samma som att hantera en grupp på 7,776 medlemmar. Den enda skillnaden är att det krävs ytterligare tre omgångar möten för att ansluta alla cirklar. Det första lagret kommer att ansluta 6 medlemmar, de andra 36 medlemmarna, tredje 216 medlemmar och därefter 1.296, 7.776, 46.656, 279.936, 1.679.616, 10.007.696 medlemmar och så vidare. En organisation med upp till 46.656 medlemmar kan på detta sätt vara helt ansluten och dela en gemensam plan med endast sex lager. Det innebär att ingen person kommer att behöva vara en del av mer än sex grupper. Om varje möte varar trettio minuter, där varje medlem talar i ungefär fem minuter vardera, kan hela strukturen på 46.656 medlemmar vara helt ansluten på bara tre timmar.

Ett optimalt sätt att genomföra projektet

En traditionell hierarki är mycket effektiv för att få saker att hända snabbt på grund av sin befälsordning uppifrån och ned. Fraktalstrukturen har liknande egenskaper. I en fraktal organisation finns representanter med på alla nivåer redan på plats. De uppgifter som beskrivs i den slutliga planen kan sedan delas upp i sex underdelar och delegeras ned genom lagren. I varje lager kan aktiviteterna delas in ytterligare i mindre delar tills varje bottencirkel har en uppgift. Representanten för varje grupp kommer att ta på sig ansvaret för att säkerställa att varje uppgift delegeras till en av dess gruppmedlemmar och utförs inom en tidsram eller tilldela den till en annan gruppmedlem om det behövs. På så sätt kommer alla medlemmar och lager att ha en tydlig uppgift och en förtroendevald som överser och har ansvar för framstegen.

Att behålla din suveränitet

Fraktalstrukturerna bygger på personlig suveränitet. Att vara suverän är att vara fullt ansvarig och fatta självständiga beslut. Varje medlem är suverän och väljer om de vill delta i strukturen och om de vill stödja resultatet av de högre cirklarna. Varje cirkel agerar också med suveränitet och om en cirkel inte vill samarbeta med andra cirklar på samma nivå kan de bryta ut sin gren från den större strukturen och agera självständigt.

Säker mot korruption

Den dynamiska designen säkerställer också att systemet inte kan korrumperas lätt. För varje nytt projekt eller fråga som diskuteras då kommer den fraktala strukturen att ta en ny form. Först kommer den första nivån av cirklar att kunna omskapas från grunden om det behövs. Detta kan vara mycket användbart när projektet involverar specialiserade färdigheter som att bygga någonting. Personer med liknande kompetens kan gruppera sig och bilda effektiva arbetsgrupper. Även när den första nivån förblir densamma kommer den förtroendevalde från varje cirkel att väljas om efter varje möte och en ny struktur kommer att växa fram. Detta är till stor hjälp för att säkerställa att kraften i organisationen inte centraliseras i en liten centergrupp av inflytelserika personer. Den kommer att skapas från botten och uppåt och den kommer att återskapas regelbundet.

Eftersom det inte finns någon fast central struktur som fortfarande är vid makten är det enda sättet att korrumpera systemet, antingen att alltid sätta press på varje ny central cirkel, eller att kontrollera minst 60% av alla medlemmar. Detta kommer att vara omöjligt att dölja från medlemmarna och kommer att göra det omöjligt att åstadkomma.

Fördelarna med en dynamisk fraktal design

• Små cirklar skapar stöd för personlig utveckling och effektivitet.
• Den kombinerar friheten i en platt organisation med effektiviteten i en traditionell hierarki.
• Gruppstorleken på sex personer är optimal för att både fatta beslut och arbeta tillsammans.
• Den tid som krävs för att ansluta alla medlemmar är optimerad.
• Strukturen fungerar bra för alla storlekar av organisationer samtidigt som den är enkel att använda.
• Ansvar och roller är tydligt definierade.
• Det finns ingen central kraft som kan korrumperas eller kontrolleras.
• Egocentriska och kontrollerande människor har lite inflytande.