Decentraliserad autonom struktur för samarbete

Ett exempel på hur man använder fraktalcirkelmetoden i en organisation

En decentraliserad organisation arbetar parallellt med den redan befintliga organisationsmodellen och lindrar styrelsen och fokusgrupperna samtidigt som den ger alla medlemmar möjlighet att aktivt delta både i att utveckla förslag och genomföra projekt.

Fraktalsystemet skapar en situation där alla möten planeras och genomförs på samma sätt. På detta sätt hålls komplexiteten på samma nivå oavsett hur stor en organisation du har eller hur många projekt som pågår. Det kan låta komplicerat när du läser om det för första gången, men det är faktiskt väldigt enkelt. För att underlätta detta skapas en samordningsgrupp med mentorer som har genomgått en kort utbildning i metoden.

Nya medlemmar rekryteras genom att anmäla sig till en e-postlista. Vi inbjuder dem till en presentation av vår vision och plan. Planen inkluderar att skapa ett decentraliserat nätverk av individer och organisationer som delar vår vision.

Varje medlem erbjuds att delta i en grupp om 6 personer om de vill delta och skapa förslag. De som inte vill gå med i en grupp har möjlighet att gå med som supportmedlem och kan fortfarande delta i andra aktiviteter.

När det finns flera medlemmar på samma plats, uppmanar vi dem att skapa en lokal grupp där de kan träffas hemma hos en av medlemmarna eller på en annan plats. Annars möts gruppen över internet.

Varje grupp får en mentor som har till uppgift att ge stöd och instruktioner. Mentorn är närvarande vid det första mötet och kan delta vid behov tills gruppen klarar sig själv. Mentorer har genomgått en kort utbildning i metoden.

För att vara medlem kan du ställa in krav. Vi rekommenderar varje medlem att 1) ​​Rapportera nya förslag skriftligen till samordningsgruppen. 2) Att de håller ett möte per vecka. 3) Att varje medlem deltar i minst två möten per månad.

Vid lokala möten följs en metod som dess mentor demonstrerar och förklarar. Gruppen får en eller flera frågor per vecka att besvara från samordningsgruppen. De får också en kort text att läsa upp som beskriver organisationens verksamhet sedan förra mötet. Gruppen diskuterar frågorna och lägger fram nya förslag. Listan med förslag ordnas enligt gruppens prioriteringar. Mötet avslutas med att en företrädare väljs ut för att skriva ner förslagen, rapportera dem till samordningsgruppen och lägga fram förslagen vid nästa större möte.

Vid regelbundna tider hålls större möten där upp till 6 lokala grupper skapar en ny grupp och träffas för att dela med sig av sina förslag. Detta kallas ett nivå 2 möte som förbinder 36 personer. Detta sker om möjligt i ett lokalt mötesrum men i övrigt över internet. En ledamot per grupp presenterar förslagen. Mötet kräver endast att representanter ska närvara, men även andra gruppmedlemmar kan närvara och ges utrymme att speel av sin företrädare vid behov. Inga nya förslag kan läggas till. På samma sätt som vid det lokala mötet prioriteras förslag, och en ny representant väljs för att rapportera vidare till samordningsgruppen och till nästa möte på nivå 3.

Stora möten på högre nivåer hålls varje vecka där 6 grupper från den tidigare nivån kopplas ihop igen enligt samma princip som tidigare. Om organisationen har många medlemmar krävs flera nivåer för att alla grupper ska vara anslutna. För varje möte är 6 gånger fler medlemmar anslutna. 36, 216, 1296, 7776, 46656, 279936. På så sätt kan en organisation med nästan 8 tusen medlemmar anslutas på 4 veckor med ett möte per vecka.

Förslagen som når mötet på högsta nivå presenteras för alla lokala grupper där medlemmarna kan besluta om de vill delta i de gemensamma aktiviteter som föreslås. Vid behov skapas nya arbetsgrupper för nya förslag där de som är intresserade av att delta i planeringen av dessa skapar nya möten enligt samma decentraliserade modell och därmed kan diskutera detaljer och skapa planer för genomförande. När detaljerna har utarbetats rapporteras detta tillbaka till de lokala grupperna som kan delta i utförandet.

MöteVecka 1Vecka 2Vecka 3Vecka 4
Lokalxxxx
Nivå 2x
Nivå 3x
Nivå 4x
Nivå 5x
Exempel på mötesstruktur

Exempel på deltagande i möten. Vi utgår från att vi har totalt 10 000 medlemmar. Av dessa vill 4 000 delta och mötas och skapa förslag. Alla dessa medlemmar deltar i lokala möten med sin grupp varje vecka. Det kommer att finnas 667 grupper och alla organiserar och genomför sina möten själva. Vecka 1, vi har ett nivå 2 möte, vilket innebär att en från varje lokal grupp deltar i mötet. Det kommer att finnas 111 grupper och 667 deltagare och mötena anordnas av samordningsgruppen till exempel via zoom med break out-rum. Vecka 2 har vi nivå 2-möten med 19 grupper och 111 deltagare. Vecka 3, nivå 3-möten med 3 grupper och 19 deltagare. Vecka 4, nivå 4 med 1 grupp och 3 deltagare.

Exempel på arbetsgrupper. Antag att den sista bolagsstämman på nivå 4 presenterar sina förslag för samordningsgruppen som väljer 3 av förslagen. De startar sedan tre arbetsgrupper, en för varje förslag och skickar ut ett meddelande till alla 10 000 medlemmar och bjuder in dem att bidra till arbetsgrupperna. Exempel: Arbetsgrupp 1 kommer att göra ett flygblad och få 100 intresserade. Arbetsgrupp 2 skapar en manifestation med 200 intresserade och arbetsgrupp 3 skapar en webbplats och har 20 intresserade.

MöteDag 1Dag 2Dag 3Dag 4
Arbetsgrupp 1Nivå 1Nivå 2Nivå 3
Arbetsgrupp 2Nivå 1Nivå 2Nivå 3
Arbetsgrupp 3Nivå 1Nivå 2

Efter 3 dagar brainstormade deltagarna i de olika arbetsgrupperna och lade fram förslag på hur de olika projekten skall genomföras. Arbetsgrupperna kan nu presentera de olika förslagen för sina deltagare och föreslå en ytterligare uppdelning av arbetsgrupperna. Antag att den första arbetsgrupp som har till uppgift att skapa ett flygblad vill ha fler undergrupper. Undergrupp 1 skapar texten, undergrupp 2 skapar den grafiska designen och undergrupp 3 organiserar distributionen av materialet till lokala grupper och instruerar hur flygbladet ska distribueras. Alla som vill delta i de olika grupperna registrerar sitt intresse för den gruppen. De undergrupper som har fler än 7 personer genomför arbetsmöten enligt samma princip som tidigare och de organiserar sina möten själva. Alla grupper har möjlighet att få stöd från samordningsgruppen och mentorer som kan hjälpa till att strukturera möten och erbjuda verktyg för att genomföra dem.

För en organisation med 10 000 medlemmar enligt exemplet ovan behövs antagligen många mentorer och dessa kan rekryteras från kretsarna. Alla medlemmar som har deltagit i tio möten kan registrera sig för att bli mentor och sedan få en kort utbildning bestående av en text och en video. Samordningsgruppen behöver inte ha så många medlemmar och kan antagligen vara cirka tio personer.

Organisationsstruktur

Huvudgruppen

Denna grupp består av alla medlemmar. Förslag presenteras här och det centrala strategiska manifestet utvecklas, vilket inkluderar problembeskrivning, analys, vision och plan för organisationen. Möten hålls regelbundet i lokala grupper och med regelbundna stora möten där de utser medlemmar till organisationsgruppen genom ett årligt organisationsmöte.

Organisationsgruppen

Denna grupp består av de centrala representanterna för organisationsmötet och har till uppgift att utse valda representanter och godkänna nya medlemmar i de andra organisationsgrupperna.

Vald representanter

Flera organisationer eller individer kan agera som undertecknare för att registrera bankkonton, underteckna prenumerationer etc. Centralbankkonton kan undvikas genom att ha flera kassörer i organisationen samt revisorer som håller reda på var medlen är.

Samordningsgrupp

En grupp som hanterar mottagandet av nya medlemmar, utbildar mentorer och hjälper till att planera möten och organisera arbetsgrupper. Denna grupp hanterar också konfliktlösning mellan medlemmar.

Arkiveringsgrupp

En grupp som organiserar och arkiverar protokoll och material från olika möten och gör dem tillgängliga via sociala medier.

IT-grupp

En grupp som hanterar installation, underhåll och utbildning av IT-system som webbplatser, chattgrupper och andra tjänster.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper skapas löpande från huvudgruppen och har till uppgift att genomföra de valda projekten.